Company updates

การฝึกอบรมการใช้รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

วันที่ 5 กพ 2564

บริษัทอูเบะ แมชชีนเนอรี่ไทยได้จัด ให้มีการฝึกอบรมการใช้รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนา ความรู้ และ ทักษะที่ดีในการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้น โดยทีมวิทยากรได้จัดบรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้า และ ภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถโฟล์คลิฟท์จากทางศูนย์ฝึกอบรม

related NEWS