Company updates

บริษัท ยูบีอี แมชชีนเนอรี่ ไทย จำกัด ร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ยูบีอี แมชชีนเนอรี่ ไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของผู้มาติดต่องาน ทางบริษัทฯ ได้กำหนดจุดลงทะเบียน ไทยชนะ โดยทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าติดต่องานในส่วนสำนักงานทุกครั้ง โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานให้ผู้มาติดต่อได้ใช้ฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในทุก ๆ วัน

.นส่วนของพนักงานมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในสำนักงาน ดังนี้ 1. วัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานในเวลา เช้า และ บ่าย ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2. เมื่อมาถึงสำนักงาน ให้พนักงานทุกคนล้างมือด้วยเจลอนามัยทุกครั้ง และทำการล้างมือบ่อย ๆ ขณะที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน 3. ให้พนักงาน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. ให้เว้นระยะห่างภายในสำนักงาน หรือห้องประชุม อยู่เสมอ

  1. Measure body temperature twice a day in the morning and afternoon before starting work.
  2. Requiring all employees wash their hands with sanitary gel and wash hand often while working at the office.
  3. Requiring all employees wear masks all the time.
  4. Keep distance within the office and meeting room.

ขณะเดียวกันทางบริษัทฯได้ติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน ทั้งนี้ยังไม่มีพนักงานของบริษัทที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

related NEWS