Company updates

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564

12 มีนาคม 2564

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท ยูบีอี แมชชีนเนอรี่ ไทย จำกัด ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้อบรม

โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฏกระทรวงในการบริหารจัดการ และการดำเนิน การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555.

 

related NEWS